* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Slovník pojmov A - Z

Program ENERGY STAR:
Európska komisia podpísala zmluvu s americkou agentúrou EPA (Environmental Protection Agency), ktorej cieľom je propagácia programu ENERGY STAR aj pre kancelárske zariadenia v Európskej únii. Spoločnosť Toshiba Europe GmbH je registrovaným partnerom programu ENERGY STAR Európskeho spoločenstva.

Smernica ErP 2009/125/EC:
ErP je skratka pre produkty spojené so spotrebou energie (energy-related products). Smernica ErP poskytuje základ pre integráciu ekologických aspektov v dizajne produktov pri vývoji produktov spojených so spotrebou energie. Táto smernica neobsahuje priame záväzné požiadavky týkajúce sa konkrétnych produktov, no definuje podmienky a kritériá určovania požiadaviek súvisiacich s vlastnosťami produktov, ktoré sa určitým spôsobom dotýkajú životného prostredia (napríklad spotreba energie).

Certifikácia ISO 14001:
ISO 14001 je nezávislý medzinárodný štandard, ktorý stanovuje požiadavky pre systém environmentálneho manažmentu (EMS). Štandardy ochrany životného prostredia podľa normy ISO 14001 pomáhajú organizáciám integrovať systém EMS do obchodných procesov riadenia. Vytvorenie systémov environmentálneho manažmentu pomáha spoločnostiam minimalizovať negatívny vplyv ich prevádzky na životné prostredie. Všetky výrobné podniky spoločnosti Toshiba PC Company sú certifikované podľa normy ISO 14001.

REACH:
REACH je skratka pre Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok). Nariadenie REACH vstúpilo do platnosti 1. júna 2007. Podniky, ktoré vyrábajú alebo dovážajú viac než jednu tonu chemickej látky za rok, musia danú látku zaregistrovať v centrálnej databáze, ktorú spravuje nová agentúra ECHA (EU Chemicals Agency) so sídlom v Helsinkách.

RoHS:
RoHS je skratka pre Restriction of Hazardous Substances (obmedzenie obsahu nebezpečných látok). Smernica RoHS Európskej únie obmedzuje používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Cieľom tejto smernice je redukcia používania látok, ktoré môžu predstavovať riziko pre zdravie ľudí alebo životné prostredie. K 1. júlu 2006 nemožno v EÚ predávať väčšinu nových elektrických a elektronických zariadení, ktoré na úrovni homogénneho materiálu obsahujú nasledovné látky v množstve prekračujúcom stanovenú koncentráciu (w/w):

  • olovo (0,1 %)
  • ortuť (0,1 %)
  • kadmium (0,01 %)
  • šesťmocný chróm (0,1 %)
  • polybrómované bifenily (PBB) (0,1 %)
  • polybrómované difenylétery (PBDE) (0,1 %)

Disk SSD (Solid State Drive):
Disk SSD (Solid State Drive) je ukladacie zariadenie, ktoré namiesto magnetického média používa pamäť NAND flash. Neobsahuje pohyblivé časti, čo v porovnaní so štandardným mechanickým pevným diskom prináša rad výhod.

Vyhlásenie ECO (TED):
Štandard ECMA 370, ktorý sa označuje aj ako „Vyhlásenie ECO“, určuje environmentálne atribúty a metódy merania pre produkty ICT a CE v súlade so známymi predpismi, štandardmi, smernicami a prijatými postupmi.

Toshiba Eco Utility
Softvér Eco Utility od spoločnosti Toshiba bol vytvorený s ohľadom na životné prostredie a používateľovi umožňuje riadiť spotrebu energie prenosného počítača. Jedno kliknutie okamžite zníži množstvo energie používanej prenosným počítačom, čím sa zníži dosah na životné prostredie a predĺži životnosť batérie.

Faktor T od spoločnosti Toshiba
Spoločnosť Toshiba prostredníctvom faktora T predstavila koncept ekologickej efektivity, ktorý nezohľadňuje iba vplyv na životné prostredie, ale aj hodnotu produktu. Hodnota produktu sa vypočíta vyhodnotením funkcií a výkonu produktu na základe ohlasov zákazníkov. Vplyv produktu na životné prostredie sa vypočítava ako súhrn všetkých vplyvov na životné prostredie, ktoré súvisia s daným produktom v rámci celého jeho životného cyklu, od získania surovín až po výrobu, distribúciu, spotrebu a likvidáciu.

Späť na začiatok