* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Ekologické produkty

Ekologické produkty Skupina Toshiba Group vyvíja maximálne úsilie pri zlepšovaní environmentálneho výkonu všetkých svojich produktov. Stanovili sme si ekologické ciele ako nové štandardy pre produkty ohľaduplné k životnému prostrediu (ECP) so zámerom dosiahnuť najvyššiu úroveň environmentálneho výkonu pre všetky produkty, ktoré vyvíjame.

Tieto produkty by mali byť ohľaduplné k životnému prostrediu vo všetkých štádiách životného cyklu vrátane obstarávania materiálov, výroby, distribúcie, použitia, likvidácie a recyklácie. Dizajn produktov ohľaduplných k životnému prostrediu zohľadňuje nasledujúce tri aspekty: zmiernenie globálneho otepľovania, efektívne využitie zdrojov a správu chemických látok. Skupina Toshiba Group bude naďalej vytvárať produkty, ktoré sú k životnému prostrediu ohľaduplné zo všetkých uvedených hľadísk a vo všetkých štádiách ich životného cyklu, a to stanovením nezávislých environmentálnych štandardov pre každý produkt.

Počas životného cyklu produktov od výroby, použitia a opätovného použitia až po recykláciu sa bude skupina Toshiba Group usilovať o to, aby umožňovala bezpečnejší a komfortnejší životný štýl a vytvárala pridanú hodnotu pre zákazníkov. Skupina sa bude snažiť aj o harmóniu vo vzťahu k prírode tým, že bude pracovať na zmiernení klimatických zmien, efektívne využívať zdroje a starostlivo zaobchádzať s chemickými látkami - čo sú tri piliere jej systému environmentálneho manažmentu.

Ekologické vlastnosti Vylepšené ekologické vlastnosti pre zelenšiu budúcnosť Nové prenosné počítače stelesňujú náš záväzok smerom k ekologickejším informačným technológiám prostredníctvom softvéru Toshiba Eco Utility, modulov SSD, podsvietenia LED a štandardu ENERGY STAR 5.0.


Softvér Eco Utility Softvér Eco Utility
  • Možnosť riadiť spotrebu energie prenosného počítača
  • Monitorovanie úspory energie počas práce
  • Možnosť sledovať dennú, týždennú alebo mesačnú úsporu energie

Podsvietenie LED Podsvietenie LED
Šetrné k životnému prostrediu vďaka bezortuťovému displeju a nižšej spotrebe energie, ktorá predlžuje životnosť batérie
Štandard ENERGY STAR ® Štandard ENERGY STAR ®
Produkty spĺňajúce štandard ENERGY STAR pomáhajú predchádzať emisiám skleníkových plynov, pretože spĺňajú prísne smernice pre energetickú efektivitu stanovené americkou agentúrou pre ochranu životného prostredia EPA a Európskou komisiou.
Moduly SSD Moduly SSD
Predĺžená životnosť batérie vďaka nižšej spotrebe energie v porovnaní so štandardnými mechanickými pevnými diskami
Späť na začiatok

Efektivita produktov

Ekologická efektivita Na dosiahnutie cieľa stanoveného v iniciatíve skupiny Toshiba Group s názvom „Environmental Vision 2050“ a na vytvorenie sveta, v ktorom bude mať každý možnosť žiť v materiálnom dostatku a v harmónii s planétou, je potrebné zlepšiť efektivitu produktov a služieb vo vzťahu k životnému prostrediu. Ekologickú efektivitu je možné zlepšiť zvyšovaním kvality života a minimalizovaním negatívneho vplyvu produktov na životné prostredie počas ich životného cyklu. V spoločnosti Toshiba používame unikátnu metódu na meranie ekologickej efektivity s cieľom vytvárať produkty ohľaduplné k životnému prostrediu s vysokou ekologickou efektivitou. Ekologická efektivita


Faktor Faktor určuje, do akej miery je produkt ekologicky efektívnejší v porovnaní so štandardom. Faktor s vyššou hodnotou znamená, že produkt prostredníctvom pokroku a inovácií v technológiách väčšou mierou prispieva k vytváraniu sveta, v ktorom bude každý môcť žiť v materiálnom dostatku v harmónii s planétou.

Faktor pozostáva z čitateľa a menovateľa, ktoré predstavujú rôzne aspekty zlepšovania ekologickej efektivity. Čitateľ, tzv. faktor hodnoty, predstavuje zvýšenie hodnoty, ktorú produkt prináša. Menovateľ, označovaný ako faktor zníženia negatívneho vplyvu na životné prostredie, predstavuje zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie. Hodnota faktora sa vypočíta vynásobením týchto dvoch komponentov. Faktor

Späť na začiatok

Správa chemických látok

RoHS Nová legislatíva EÚ týkajúca sa konštruovania a recyklovania elektrických zariadení prinútila sektor technológií presunúť otázky životného prostredia na popredné miesto v agende. V členských krajinách EÚ sa implementujú zákony a smernice, ktorých cieľom je znížiť množstvo elektrického a elektronického odpadu a chemikálií, ktoré končia na skládkach.

1. júla 2006 vstúpila do platnosti dôležitá legislatíva označovaná ako Smernica Európskej únie o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS). Táto smernica stanovuje, že po 1. júli 2006 v Európskej únii nie je možné predávať väčšinu nových elektrických a elektronických zariadení, ak na úrovni homogénneho materiálu obsahujú niektoré z nasledovných látok v množstve prekračujúcom stanovenú koncentráciu (w/w):

  • olovo (0,1 %)
  • ortuť (0,1 %)
  • kadmium (0,01 %)
  • šesťmocný chróm (0,1 %)
  • polybrómované bifenily (PBB) (0,1 %)
  • polybrómované difenylétery (PBDE) (0,1 %)

Prijali sme stratégiu nepoužívať tieto látky v produktoch expedovaných od apríla 2005, aby sme dosiahli zosúladenie so smernicou RoHS. Prvý prenosný počítač kompatibilný so smernicou RoHS sme uviedli na trh v septembri 2005.


REACH Nové nariadenie Európskej únie o obmedzovaní chemických látok REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok) vstúpilo do platnosti 1. júna 2007.

Spoločnosť Toshiba splní všetky požiadavky nariadenia REACH. Zaväzujeme sa poskytovať zákazníkom informácie o chemických látkach v našich produktoch v súlade s nariadením REACH.

Vychádzajúc zo záväzku spoločnosti Toshiba stanoviť si ako prioritu starostlivosť o životné prostredie vo všetkých obchodných aktivitách s cieľom chrániť bezpečnosť a zdravie ľudí ako aj prírodné zdroje, spoločnosť Toshiba podporuje celkový cieľ nariadenia REACH a zaväzuje sa dodržiavať a napĺňať všetky povinnosti stanovené zákonom.

Ak chcete prevziať vyhlásenie spoločnosti Toshiba pre počítačové produkty, doplnky a príslušenstvo, kliknite sem.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.


Ekologické obstarávanie Skupina Toshiba Group propaguje ekologické obstarávanie na celom svete v spolupráci so svojimi obchodnými partnermi. Okrem toho, že s našimi obchodnými partnermi nachádzame spoločnú zhodu v prípade iniciatív v oblasti biodiverzity, pri obstarávaní súčiastok a materiálov skúmame, aké množstvo chemických látok s možnými nepriaznivými dopadmi na životné prostredie alebo aké vzácne zdroje sa v týchto súčiastkach a materiáloch nachádzajú, a uprednostňujeme tie s malým vplyvom na životné prostredie. Informácie o súčiastkach a materiáloch sa uchovávajú v databáze a využívajú na rôzne účely, napríklad na certifikovanie nových obstarávaných materiálov, rozhodovanie o tom, či je potrebné nahradiť existujúce materiály, alebo na vývoj produktov ohľaduplných k životnému prostrediu. Vykonávame tiež vlastnú analýzu chemických látok, aby sme si overili informácie o súčiastkach a materiáloch, a aktívne sa podieľame na vývoji a vylepšovaní analytických metód s cieľom zvýšiť presnosť a efektivitu zberu údajov.

Späť na začiatok

Balenie

Ekologizácia balenia V procese balenia je našou maximálnou snahou používať čo najmenšie množstvo materiálu. Prijali sme opatrenia na zníženie objemu a hmotnosti balenia až o 30 %, čím sme znížili objem všetkých produktov počas expedovania.

V našom balení sa nepoužíva PVC a v maximálnej miere sa využívajú recyklovateľné materiály. Minimálne 80 % našich kartónových obalov je vyrobených z recyklovaných materiálov. A samozrejme, odporúčame, aby ste po vybalení nového produktu obal recyklovali aj vy.

Späť na začiatok